13-01-2013
2013

Khangser Rinpoche giới thiệu về Kim Cang Thừa.

Những điểm tinh túy của Kim Cang Thừa.

Thân và tâm có mối liên hệ khắng khít với nhau.

Trong Kim Cang Thừa có bốn bộ: Hành bộ, Tác bộ, Du già bộ, Vô thượng du già bộ.

Phương pháp thực hành trong Kim Cang Thừa, ý nghĩa sử dụng chày Kim Cang và chuông.

TP.HCM, Ngày 13 tháng 01 năm 2013.