23-01-2013
2013
Download MP3

Khangser Rinpoche hướng dẫn Quy y và Bồ Đề Tâm tại Phương Liên Tịnh Xứ.

Ý nghĩa "Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật".

Điểm quan trọng khi thực hành Pháp:

Sinh khởi lòng thành kính và tín tâm đối với Tam Bảo.

Bồ Đề Tâm.

Để sinh khởi Bồ Đề Tâm cần thực hành một số bước:

Chúng ta phải nhận thức được rằng tất cả mọi chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình.

Tỏ lòng biết ơn đối với tất cả mọi chúng sinh.

Sinh khởi lòng từ bi đối với tất cả mọi chúng sinh.

Đà Lạt, ngày 24 tháng 02 năm 2013.