04-03-2023
Lamrim 2021
Download MP3

Tóm tắt bài giảng – tuần 87 ngày 04.03.2023

Ngày thứ 20

Cách luyện tâm Sáu ba-la-mật

Những việc cần làm sau khi phát Tâm Bồ đề : rèn luyện thực hành 6 ba la mật. Đối với Bồ Tát, mọi thực hành đều gom gọn trong 6 ba la mật. Tất cả thiện hạnh Bồ Tát đều được phân loại 1 trong 6 ba la mật.

Sáu ba la mật - làm viên mãn tròn đầy 6 điều: Bố Thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tin tấn, Thiền Định, Trí Tuệ

1. Bố Thí Ba la mật : thực hành viên mãn hạnh Bố thí

Có 3 loại bố thí ( xem sách GTTLT trang 237)

+ Tài thí: tiền bạc, đồ vật, thực phẩm được mang đem cho người khác nhằm mục đích giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn, thì được gọi là tài thí. Trong 3 loại bố thí thì tài thí là loại bố thí dễ dàng nhất.

+Pháp thí: khuyên bảo, răn dạy để người nhận có được lợi lạc, giúp hiểu rõ vấn đề hơn, có được lợi lạc nhiều hơn

+Vô úy thí : úy là sợ hãi. Vô úy : là không sợ hãi. Cho đi sự không sợ hãi là che chở, bảo vệ cho người khác khỏi sự sợ hãi. Che chở bảo vệ cho những ai khỏi sự sợ hãi về mất mạng, đau khổ… ; cho người đó sự bảo bọc.

Việc bố thí này có trở thành thiện hạnh không còn tùy thuộc người bố thí có được động cơ thiện, có lòng từ bi khi thực hiện hành động bố thí.

2. Trì giới :

Có 3 loại trì giới ( xem sách GTTLT trang 244)

+ Giới chế ngự hành vi bất thiện: thực hành giữ giới giúp không làm điều xấu trong đó các có giới quy y, Biệt giải thoát giới,

Ví dụ: trong 5 giới quy y của cư sĩ, việc phát tâm giữ giới không sát sanh hoặc không uống rượu cũng là thực hành trì giới, chế ngự hành vi bất thiện.

+ Nhất thiện pháp giới: thực hành giữ giới tích tập tất cả điều lành, cố gắng làm đầy đủ tất cả điều lành.

+Nhiêu ích hữu tình giới: thực hành giữ tất cả các giới mang lại lợi lạc cho chúng sinh thực hành