12-11-2022
Lamrim 2021
Download MP3

Tóm Tắt Bài giảng tuần 81 – Ngày 12.11.2022

Ngày thứ 18 – GTTLT quyển 2

II. Cách phát Tâm Bồ đề

Tinh túy cần nhớ và thực hành là Tâm Bồ Đề.

Trình tự sinh khởi Tâm Bồ Đề:

- Các pháp thực hành ở phạm vi nhỏ và trung bình sẽ giúp mình dễ dàng thực hành các pháp ở phạm vi lớn.

+ Phạm vi nhỏ: làm điều thiện, không làm điều ác để tránh nguy cơ sinh xuống cõi ác ở đời sau, phát tâm được sinh lên cõi lành, mong muốn an lạc ở cõi lành, không muốn đau khổ ở cõi ác

+ Phạm vi trung bình: phát tâm giải thoát khỏi đau khổ ở cõi luân hồi, có an lạc ở cõi Niết bàn, phát tâm mong muốn thành Phật để có năng lực giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau của cõi luân hồi.

Tóm lại: Thấu triệt suy nghĩ và mong cầu, biết cách áp dụng phương pháp để đạt được kết quả ở phạm vi nhỏ và trung bình vì lợi lạc của chúng sinh thông qua phương pháp thực hành phát Tâm Bồ Đề theo 7 lớp Nhân quả hay Hoán đỗi ngã tha.

Tâm Bồ Đề sẽ được sinh khởi nếu cố gắng và nỗ lực.

Một phương pháp để áp dụng suốt đời:

1/ Năng lực động cơ: quan trọng nhất. phải có quyết tâm và động cơ để thực hành ngay việc tốt cần làm, không trì hoãn, không chờ đợi ở tương lai để không lãng phí quỹ thời gian của mình. Qua thời gian, từ từ mình sẽ tích góp vô lượng công đức

2/ Năng lực của hạt trắng: tăng khía cạnh thiện trong hành động. Cần tích góp công đức, thiện hành, thanh tịnh ác nghiệp để tăng trưởng Tâm Bồ Đề ( td: lời cầu nguyện 7 phần gồm kính lễ, cúng dường, sám hối, hoan hỹ, thỉnh Phật chuyển pháp luân, thỉnh Phật đừng nhập Niết Bàn, hồi hướng).

Động cơ làm lợi lạc chúng sinh tạo công đức lớn khi thực hành việc thiện. Động cơ càng lớn thì công đức càng lớn.

3/ Năng lực của tập quán: thói quen trong suy nghỉ: “Làm mọi thiện hành để tăng trưởng Tâm Bồ Đề”

4/ Năng lực của từ bỏ: quyết tâm chận đứng và từ bỏ phiền não

5/ Năng lực của cầu nguyện: khi làm xong thiện hành, hồi hướng công đức cầu nguyện chúng sinh thoát khỏi đau khổ và sẽ thành Phật, cầu nguyện Tâm Bồ Đề ngày càng tăng trưởng và mình sẽ thành Phật, mang lợi lạc cho mọi chúng sinh

- Trước khi đi ngủ, nhớ đến mọi việc tốt đã làm trong ngày và hồi hướng mang lợi lạc đến chúng sinh

- Sau khi làm việc tốt, hồi hương ngay công đức đó

Tóm lại, động lực tốt ban đầu và hồi hướng lúc cuối sẽ giúp công đức tăng trưởng và được bảo vệ an toàn